FAMILIE VAN BREDERODE

De adelijke familie van Brederode is in 1679 uitgestorven en het kasteel Brederode is vervallen aan het rijk, als opvolgers van de graven van Holland (de Brederodes hadden het kasteel in leen van de graven van Holland). Maar er zijn, via jongere broers van de Heren van Brederode, natuurlijk vele niet-adelijke afstammelingen.

Er zijn daarover verschillende publikaties, daaronder het uit 1788/1790 daterende boekje van Jacobus van den Toorn "Geslachtsboom van alle de Mannelijke nakomelingen uit het adelijk stamhuis dere Heeren van Brederode, rustende op echte stukken, het getuignis der oude Kronijken en latere Historien van ons Vaderland". Ook het boek van Jacobus Johannes van Brederode, boekhandelaar te Haarlem, getiteld "Het geslacht Brederode", Haarlem 1869.

Begin 1970 waren de heren C. van Brederode (wonende in Boekoop), K. Leijns (Amsterdam) end M.C. Visser (Haarlem) allen individueel bezig de afstamming van de niet-adelijke Brederodes nog eens grondig te onderzoeken. Ze hebben toen een Werkgroep Brederode gevormd, waarbij de heer J.T. van der Ham te Amsterdam als werkgroep-secretaris optrad.

Ze zijn begonnen met de bovengenoemde oude publicaties nog eens heel kritisch te bekijken. Daarbij zijn ze tot de conclusie gekomen dat het boekje van Van den Toorn   betreffende de niet-adelijke Brederodes over het algemeen een redelijk betrouwbare bron was. Maar het boek van J.J. van Brederode is minder betrouwbaar - de gegevens kloppen wel voor de jongere generaties, maar vaak niet voor de ourdere generaties.

In het rapport van de Werkgroep Brederode staan alle niet-adelijke Brederodes die ze hebben kunnen vinden, daaronder ook Klaasje van Brederode, die op 11/06/1904 te Den Helder overleden is. Klaasje was een afstammeling van Walraven van Brederode, die in 1369 overleden is. Hij was de jongere broer van Reinoud, Heer van Brederode."

Als we het onderzoek van de werkgroep Brederode combineren met algemeen bekende gegevens betreffende de afstamming van de Heren van Brederode dan is de afstamming als volgt :
Willem wordt tegenwoordig als de eerste Heer van Brederode en bouwer van het kasteel beschouwd.

Willem van Brederode (overleden 1285) wordt tegenwoordig als de eerste Heer van Brederode en bouwer van het kasteel gebouwd. Vroeger dacht men dat het kasteel nog veel ouder was. 

Met Willem loopt het spoor dood. Volgens de Heren van Brederodes waren zij, via een bastaardzoon, afstammelingen van de graven van Holland (hun wapen was het Hollandse wapen - rode leeuw op goud veld - met een barensteel, teken van bastaardij). Dat kan best waar zijn, want ze hadden het kasteel in leen van de graven van, en het kasteel stond op een bijzondere strategische positie, gezien de destijdse strijd tegen de opstandige West Friezen (ten oosten van het kasteel was er water tot aan Amsterdam, en ten westen was er slechts een smalle kuststrook die toegang gaf tot Noord Holland). Maar er is daarvoor geen enkel documentair bewijs, en Willem wordt dus tegenwoordig als de stamvader van de Brederodes beschouwd.

Dirk van Brederode zoon van Willem van Brederode, overleden 1285.
Dirk van Brederode, ("Dirk de Goede"), zoon van Willem van Brederode, overleden in 1318 op de teruggang van een pelgrimstocht naar Jerusalem. Begraven in Reims.
Dirk van Brederode zoon van Willem van Brederode, overleden 1316.
In het rapport van de werkgroep Brederode staan alle niet-adelijke Brederodes die ze hebben kunnen vinden, daaronder ook Klaasje van Brederode, echtgenote van Dirk Johannis Heijkoop. Volgens de werkgroep Brederode was zij een afstammeling van Walraven van Brederode, die in 1369 overleden is. Walraven was de jongere broer van Reinoud, Heer van Brederode  

De vader van Walraven van Brederode en Reinoud was Dirk, Heer van Brederode, die in 1377 overleden is.

Dirk Walravensz .. bastaardzoon van Walraven van Brederode, en als zodanig officieel erkend door de Heren van Brederode. Walraven van Brederode was de jongere broer van Reinoud, Heer van Brederode. Walraven overleed in 1369 en werd begraven in het koor van de Carmelieten te Haarlem. Hij huwde (huw. voorw. 13/12/1360) Baerte van Egmond.

Walraven Dirksz . zoon van Dirk Walravensz.
Dirk Walravensz. was een zoon van Walraven Dirksz., overleden voor 1501.  
Jan Dirksz . zoon van Dirk Walravensz.
Dirk Jansz . zoon van Jan Dirksz., waarvan verder niets bekend is.
Maarten Dirksz. zoon van Dirk Jansz. die in 1617 te Hargen woonde en overleden is voor 11/04/1628.
Deze Gerrit zoon van Maarten Dirksz. van Brederode, buyrman op de Slaper te Groet, schepen te Groet, geb. circa 1576. Vier kinderen.
Frederik Gerritsz . zoon van Gerrit Maartensz. Brederode. Blijkens een notariele akte dd. 25/06/1677, opgemaakt te Schoorl (Rijks Archief Haarlem Reg. 4768) was hij op dat moment 67 jaar oud, dus geboren circa 1610.
Dirk Frederiksz. zoon van Frederik Gerritszoon Brederode, bijgenaamd "Dulleboer", in de polder G van De Zijpe, 1674,1679,1684. (waarop die jaren betrekking hebben weet ik niet). Hij had twee kinderen.
Pieter Dirksz . zoon van Dirk Frederiksz. Brederode, overleden De Zijpe voor 26/09/1697, trouwde te Harenkarspel 27/05/1691 Trijn Jans van Kalverdijk. Hij hertrouwt met Adriaan Jansz. Gorter op huw.voorw. Schagen (Rijksarchief Haarlem).
Dirk Pietersz . zoon van Pieter Dirksz. Brederode, gedoopt De Zijpe 1692, trouwde De Zijpe (St.Maartensvlotbrug) 14/03/1717 met Cijtje Jacobs van Broek op Langedijk. Huw. voorwaarden Alkmaar 13/02/1717 (Gemeente archief Alkmaar Not.Reg.447)
Frederik zoon van Dirk Pietersz. Oost, alias Langedijk, van beroep schuitenmaker, begraven te Graft 09/01/1766, ondertrouw Graft 29/10/1740 met Neeltje Willems Vlottes, gedoopt Graft 07/12/1718, overleden Graft 27/11/1764. Ze hadden 11 kinderen, alle gedoopt in Graft.

Over de naam "Oost, alias Langedijk" heeft de Wekgroep Brederode het volgende te zeggen: Op het eerste gezicht doet het vreemd aan een Dirk Pietersz. Oost alias Langedijk te ontmoeten in de rij afstammelingen van de Brederode's. Afgezien van het feit  dat de aan zijn kinderen gegeven voornamen, zowel naar vaderzijde als naar moederskant systematisch en compleet in de familie passen, blijken vier van de kinderen als volwassenen die naam te gaan dragen. Sara, die bij de huwelijksaangifte Oost werd genoemd, heette later bij de doop van haar kinderen Brederode. Frederik trouwde in 1783 en overleed in 1797 als Brederode. Maartje idem in resp. 1800 en 1822. Abraham overleed in 1779 als Abraham Langedijk van Brederode. Om de een of ander nog niet opgehelderde reden heeft hun vader die naam gedurende zijn leven niet gedragen. De aanduiding Langedijk hangt evident samen met de plaats of streek waar zijn moedr vandaan kwam en waar hij vermoedelijk geboren is: Broek op Langedijk (van welke omgeving de archieven helaas bijzonder incompleet zijn). Dat Dirk Pietersz. Oost identiek is met Dirk Pietersz. Langedijk blijkt uit de gevonden documenten van zijn overlijden. Het grafboek vermeldt onder dagtekening van 06/01/1766 het overlijden van Dirk Pietersz. Langedijk; het impost-register constateerd per die datum het overlijden van Dirk Pietersz. Oost. De aanduiding Oost kan ook op de ligging van zijn werf duiden: Oost Grafdijk?
Klaas zoon van Frederik Brederode, scheepstimmerman, gedoopt te Graft 20/09/1750, overleden te Durgerdam 13/03/1797. Hij trouwde te Durgerdam 29/06/1783 met Neeltje Pieters Bording, gedoopt te Durgerdam 24/04/1757, overleden aldaar 07/06/1811. Ze hadden drie kinderen (Dirk, Pieter en Klaas).
Klaasje was een dochter van Klaas van Brederode, scheepstimmerman, geboren 24/04/1791 te Durgerdam en overleden op Texel 14/10/1843. Hij trouwde op Texel 03/05/1818 met Maartje Jans Molenaar, geboren op Texel 25/06/1799 en overleden 01/03/1870?. Ze hebben 12 kinderen gehad.
bouwinformatie over het kasteel
aanvullende informatie op internet:
http://www.kastelenhollandzeeland.nl/page4.html